Informácia k spusteniu programu Leader

Milí priatelia,

dovoľte mi s radosťou Vám oznámiť, že Občianske združenie Miestna akčná skupina LEV, o. z. (skrátene MAS LEV) získalo už v júli informáciu o tom, že je zaradená medzi 15 úspešných miestnych akčných skupín na Slovensku, ktoré získali tzv. Štatút MAS. Môžeme sa pochváliť, že naša MAS je v prvom kole hodnotenia jedinou podporenou na východnom Slovensku. To v praxi znamená, že prostredníctvom tejto organizácie územie okresu Levoča (s výnimkou obcí Spišský Hrhov a Vyšný Slávkov, ktoré nechceli byť zaradené do územia MAS) získalo finančnú podporu, ktorá bola 25. 11 2009 zmluvne spečatená s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Tým sme oficiálne mohli odštartovať dlho pripravovanú integrovanú stratégiu rozvoja nášho územia, ktorej sme dali názov „Levočský región, perla Spiša.... a sen sa stane skutočnosťou!“ Týmto chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili procesu prípravy stratégie, ako aj budovania inštitucionálnych a ľudských kapacít, i tým, ktorí napomáhali realizovať sprievodné aktivity, častokrát len z pocitu súdržnosti a bez finančných nárokov. Ďakujem všetkým členom i nečlenom združenia za to, že sme dokázali pracovať spoločne v rámci verejno-súkromného partnerstva, pričom sme overili krehkosť jeho fungovania, ale poukázali i na skutočnosť, že takáto spolupráca širokospektrálne zameraných subjektov môže v praktickej rovine skutočne fungovať.

Pre menej zainteresovaných, ktorí nemajú možnosť sledovať vysielanie reportáží k danej téme odporúčame sledovať webovú stránku www.tvlevoca.sk , kde budeme priebežne zverejňovať počas celého programovacieho obdobia výzvy pre oprávnené subjekty pôsobiace v našom území a dôležité informácie viažuce sa k téme a danému projektu. V súčasnosti pripravujeme webovú stránku miestnej akčnej skupiny www.maslev.sk , ktorá je v štádiu jej obsahového napĺňania množstvom informácií a postupne nahradí informovanosť, ktorá bola doposiaľ realizovaná prostredníctvom webovej stránky www.cpk.sk/levoca  v sekcii leader, kde nájdete všetky dôležité informácie súvisiace s kreovaním územia, budovaním potenciálu, prípravou stratégie a všetkých krokoch, ktoré boli zavŕšené spomínaným úspechom.

Dovoľte mi aj touto cestou osloviť zástupcov občianskych združení a mimovládnych organizácií rôzneho zamerania pôsobiacich v území MAS LEV, aby kontaktovali našu kanceláriu osobne (CPK Levoča, Nám. Majstra Pavla 28), telefonicky (0903 641 645, 053/46 99 065), či mailom (hradiska@maslev.sk , cpklevoca@levoca.sk ). Pripravujeme stretnutie zástupcov týchto organizácií k téme „Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“ Chceme naplánovať spoločný marketingový postup v oblasti zlepšenia značenia a prístupnosti atraktívnych miest, voľnočasových programov, športovo-spoločenských a kultúrnych aktivít.

Zároveň prosíme zástupcov podnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu v území MAS LEV, ktorí majú záujem o získanie podpory pre účely nízkokapacitného ubytovania, aby nás rovnako kontaktovali. Pripravujeme školenie k systému financovania a vecného zamerania.

Uvítame snahu všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tvorivého procesu zmeny nášho územia k lepšiemu a naplniť tak naše spoločné ale i svoje vlastné sny!

Za kolektív
Ing. Andrea Hradiská
predseda OZ MAS LEV, o. z.
 
 
<< späť

NAJ.sk