Medzinárodná konferencia
„Národná sieť rozvoja vidieka –
spájanie aktivít pre hospodársky a sociálny rozvoj vidieka“

Národná sieť rozvoja vidieka SR v dňoch 21.- 22. 9.2009 zorganizovala medzinárodnú konferenciu v Senci. Na podujatie boli pozvané rôzne subjekty zainteresované v oblasti rozvoja vidieka na Slovensku ako aj zástupcovia členských štátov EÚ. Z MAS LEV, o.z. sa jej zúčastnila Ing. Andrea Hradiská (predseda MAS) a Ing. Katarína Pjatáková (manažér MAS).

Hlavným zámerom konferencie bolo predstaviť Národnú sieť rozvoja vidieka a úspešné Miestne akčné skupiny v rámci prvého kola ich výberu. NSRV poukázala na svoje ciele a aktivity v oblasti integrovaného prístupu rozvoja vidieka, ktoré by mali byť zamerané najmä na zlepšovanie riadenia, mobilizáciu vidieckych aktérov a zdrojov vo vidieckych oblastiach. Podujatím sa malo poukázať aj na dopady a vplyv implementácie národných sieti rozvoja vidieka členských štátov EÚ a vytvorenie spolupráce v rámci Európskej siete rozvoja vidieka. Z toho titulu tam boli účastnými aj Minister pôdohospodárstva SR, zástupcovia DG AGRI, Európskej siete rozvoja vidieka a Národných sieti rozvoja vidieka členských štátov EÚ, riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka a manažérka NSRV SR, zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, niektoré úspešné Miestne akčné skupiny v rámci prvého kola ich výberu ako aj MAS pripravujúce sa do druhého kola výzvy podporené v rámci opatrenia 3.5 PRV 2007 - 2013.

Je nutné povedať, že hoci sme sa mali udalosťou venovať najmä prístupu Leader, ktorý predstavuje inovačný prvok v riadení rozvoja vidieka a podporuje participáciu rôznych aktérov regiónu do rozhodovacích procesov, dostatok priestoru sa mu nedostalo.

Prvý deň bol z veľkej časti orientovaný na operačné programy NSRR 2007 – 2013 a rôzne otázky čerpania fondov EÚ. Druhý deň bol venovaný predstaveniu jednotlivých podporených MAS prostredníctvom regionálnych pracovísk NSRV SR, ktoré však doposiaľ nemali možnosť užšej spolupráce a preto nemohli komplexne poznať proces formovania, kreovania a príprav v tej ktorej MAS. Väčšina zúčastnených predstaviteľov MAS teda mala dosť kritický postoj k zvolenému spôsobu odprezentovania sa úspešných MAS, ako aj k riešeniu problematiky stavu a implementácie LEADER - a daného programového obdobia.

Keďže ide o pilotné spustenie programu Leader, MAS – ky majú veľa otázok a nezrovnalostí s implementáciou Integrovaných stratégií a to najmä vo vzťahu k usmerneniam a podmienkam PRV 2007 – 2013. Taktiež vyžadujú úzku a flexibilnú spoluprácu s kompetentnými, pričom doposiaľ ich otázky a požiadavky neboli uspokojené. Nemožno nespomenúť, že ani jedna miestna akčná skupina toho času nemá po takmer pol roku podpísanú zmluvu s PPA, čo znemožňuje a spomaľuje implementáciu stratégií.

Na margo toho Ing. Andrea Hradiská (predseda MAS), či Laszló Kovács (manažér MAS Dudváh a Stará čierna voda), a Miroslava Kubaliaková (manažér MAS MALOHONT, o.z.) vyjadrili nespokojnosť s doterajším chodom implementácie osi 4 PRV 2007 – 2013 a požadovali vyššiu promptnosť a flexibilitu zo strany RO a ostatných kompetentných orgánov.

Záverom treba vyzdvihnúť významný prínos pre konferenciu, ktorým boli František Winter, Predseda Národnej siete MAS v Českej republike, Panagiotis Patras, Prezident ELARD ako aj Ivika Maidre z MAS Kirderanniku Koostöökogu. Spomínaní predniesli svoje skúsenosti z Leadra vo svojich krajinách a inšpirovali nás k rozvinutejšej spolupráci. Poukázali tiež na potrebu iniciatívy vzniku neformálnej Leader siete, ktorá by mala byť súčasťou ELARD – tá zastrešuje cez 500 MAS z krajín EÚ, pričom momentálne vedie vyjednávania zo Slovenskom, Litvou, Bulharskom, Chorvátskom, Cyprom a Poľskom o ich spolupráci. Táto organizácia nielen že združuje a sieťuje MAS – ky európskeho priestoru, ale má svoje zastúpenie v EK a „bojuje“ za požiadavky LEADER- a.

Ing. Katarína Pjatáková
manažér MAS LEV, o.z.

 
Video:
 

 
Fotogaléria:::
 
 
<< späť

NAJ.sk