Leader konferencia v Gorliciach

Naša MAS LEV, o.z. veľmi aktívne rieši problematiku rozvoja vidieka a snaží sa o jeho rozhýbanie v území, hoc proces je zložitý a najmä vzhľadom k viditeľnosti výsledkov dosť pomalý. Neuzatvára však svoj okruh pôsobnosti, ale veľmi dynamicky vystupuje aj navonok a spolupracuje s viacerými už dlhšie fungujúcimi MAS v rôznych krajinách, pretože považujeme za dôležité neustále informovať a rozširovať okruh svojho poznania. Uprednostňujeme tiež výmenu praktických skúseností a udržiavanie dobrých kontaktov, čo neznamená len poznať mnoho ľudí z oblasti regionálneho rozvoja, ale najmä prostredníctvom týchto iniciatív chceme prezentovať naše územie.

Preto vďaka už známemu menu MAS LEV vo viacerých územiach a našej aktívnej spolupráci s MAS - kami na Slovensku, Poľsku a Čechách sme boli oslovení dovtedy nám neznámou MAS (LGD) Gorlice, aby sme účasťou prispeli k programu konferencie zameranej na Leader a miestne akčné skupiny fungujúce v EÚ, ktorá sa konala 4.12. a 5.12.2009 v Gorliciach.

V prvý deň sa na podujatí predstavilo viacero MAS, medzi ktorými bola odprezentovaná aj MAS LEV, o.z. jej predsedkyňou Ing,. Andreou Hradiskou. Tá poukázala na proces vývoja združenia a na jeho smerovanie. Okrem toho poskytla výklad k pomerom Leader – a na Slovensku od roku 2004, pretože má skúsenosti z náznaku Leader - a cez TP SAPARD predvstupového obdobia. Konferencia v tento deň poukázala na fungovanie programu Leader vo všetkých troch krajinách a hoc princípy a prístup je rovnaký, porovnali sme najmä fungovanie vzhľadom k národným usmerneniam, podmienkam a spolupráci, kde sme našli mnohé odlišnosti. Ku každému príspevku bola vedená bohatá diskusia, ktorá pozväčša na obdobných udalostiach zvykne stagnovať.

V sobotu 5.12.2009 pokračovala konferencia v duchu možností cezhraničnej spolupráce a rozširovania partnerstva. Predstavili sa tu aj ďalšie MAS, ktoré prišli hľadať partnerov na rôzne projektové zadania. Naša MAS LEV, o.z. prostredníctvom zopár viet K. Pjatákovej proponovala MAS - kám, aby videli partnerstvo nielen z pohľadu uzatvárania formálnych partnerských zmlúv, ktoré niekedy nevedú ku konkrétnym výsledkom. Ale naopak, aby sme na tieto možnosti pozerali hoc aj v neformálnom merítku, kedy môžeme prostredníctvom spoločného organizovania poznávacích zájazdov do iných teritórií pre ľudí a rôzne subjekty z MAS –iek zviditeľniť svoje regióny a tak naštartovať rozvoj cestovného ruchu, identifikovať potreby vidieckeho turizmu, zabezpečiť dopyt i ponuku, a pod..

O obdobnú formu sme sa už v predošlých dňoch totiž pokúsili a spolu s MAS z Čiech sme pripravili pre českých aktérov rozvoja vidieka z Hradeckrálovského kraja poznávací zájazd na Slovensko do našej MAS LEV, o.z. Účastníci boli oslovení určite veľmi príjemne potenciálom územia, ktorý si počas 4 dní nedokázali úplne vychutnať. Preto kroky niektorých z nich v budúcnosti budú iste viesť ešte do našej oblasti a tiež odovzdajú svoje pocity, zážitky, pohľady, fotky, či názory svojim známym, ktorí sa vyberú za poznaním tu k nám na Slovensko na Stredný Spiš. Aj tu vidíme jednu z príležitostí, ktoré v rámci vytvárania sietí i partnerstiev môžeme veľmi efektívne využiť.

Na konferencii padlo niekoľko návrhov na projekty spolupráce a podpísali sa rámcové zmluvy medzi rôznymi Miestnymi akčnými skupinami.

Ing, Katarína Pjatáková
manažér MAS LEV, o.z.
 
 
Fotogaléria:
 
 
<< späť

NAJ.sk