Správa z pracovného stretnutia s miestnymi aktivistami
a živnostníkmi zo dňa 7.9.2007

V meste Levoča sa dňa 7.9.2007 v priestoroch budovy Obvodného úradu pracoviska Levoča uskutočnilo stretnutie miestnych aktivistov a živnostníkov. Išlo o skupinu ľudí, ktorí v nedávno uskutočnených prieskumoch vyznačili záujem o spoluprácu a uviedli na seba kontakt.

Zasadanie sa konalo z iniciatívy pani riaditeľky CPK Levoča Ing. Andrey Hradiskej v rámci projektu „Strecha regionálneho rozvoja obcí levočského okresu“ podporeného z fondov EÚ. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť zúčastnených o metóde typu Leader, o možnostiach podpory rozvoja regiónu a hlavne zapojiť týchto ľudí do identifikácie hlavných problémov územia okresu Levoča. Atmosféra podujatia bola veľmi príjemná, a to aj vďaka ochote a nadšeniu pozvaných, ktorí boli veľmi otvorení a snaživí. Ich akčnosť sa prejavila aj v miere uvedomelosti, čo sa odzrkadlilo vo výsledku riešenia zadaných úloh. Načim cieľom bolo zistiť, v čom vidia títo ľudia problém v území a následne ich usporiadať tak, aby postupné riešenie prispelo čo najviac k želateľnému efektu => rozvoju. Inými slovami sme spoločne urobili hierarchiu identifikovaných problémov, ktoré je potrebné postupne riešiť.

Výsledkom pracovného zadania bolo, že prvotne by podľa nich trebalo riešiť nedostatočnú iniciatívu občanov, ďalej vytvoriť priestor a aktivity pre mládež, následne financie a efektívne využitie zdrojov. Podrobnejšie výsledky sú uvedené nižšie.

V závere prítomní vyjadrili záujem o ďalšiu spoluprácu a preto sa aj podujali splniť ich „domácu úlohu“ do budúceho stretnutia plánovaného v októbri a to v 3 bodoch:

 1. osloviť svojich známych a oboznámiť ich o tom ako sa dá ovplyvniť sociálno – ekonomická úroveň v regióne
 2. upovedomiť ich, že sa momentálne pripravuje rozvojová stratégia pre územie okresu Levoča metódou typu Leader, na ktorej môžu pracovať aj oni
 3. priniesť na ďalšie stretnutie ďalších záujemcov, ktorí by chceli svojou činnosťou zmeniť životnú úroveň v území a zapojiť sa do vypracovania rozvojovej stratégie

Spracoval: Ing. Katarína Pjatáková, regionálny expert CPK Levoča

 

Stretnutie zástupcov miestnych aktivistov a živnostníkov dňa 7.9. 2007
v malej zasadačke Obvodného úradu pracovisko Levoča

PORADIE INDENTIFIKOVANÝCH PROBLÉMOV
V REGIÓNE LEVOČA PODĽA PRIORITY

Problém č.1: INICIATÍVA OBČANOV (7 b)

 • nedostatočná iniciatíva ľudí
 • nízky záujem obyvateľov o veci verejné

Problém č.2: MLÁDEŽ (6 b)

 • lepšie využitie voľného času mládeže
 • nedostatočné priestory pre stretávanie sa mladých ľudí
 • nezáujem mladých o pravidelnú činnosť
 • zmysluplne využiť voľný čas mladých
 • zriadenie klubu pre mládež
 • vybudovanie detských ihrísk

Problém č.3: FINANCIE (6 b)

 • nedostatok finančných zdrojov na spolufinancovanie projektov ( malé obce)
 • nedostatok financií na rozvojové aktivity

Problém č.4: EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE ZDROJOV (5 b)

 • lepšie zhodnocovanie finančných prostriedkov
 • investovanie voľných (nevyužívaných)financií

Problém č.5: NEZAMESTNANOSŤ (5 b)

 • vysoká miera nezamestnanosti
 • projekty
 • priemyselný park
 • dostatok voľných pracovných miest

Problém č.6: CESTOVNÝ RUCH (5 b)

 • nevyužitý potenciál kultúrno – historických a prírodných zdrojov
 • nedostatočné značenie slabá propagácia územia
 • vytvorenie a aktualizácia internetových stránok obcí
 • nízka informovanosť v CR
 • neochota obyvateľov zapojiť sa do rozvoja CR
 • neochota občanov poskytovať ubytovanie na súkromí

Problém č.7: INFRAŠTRUKTÚRA (5 b)

 • vybudovanie kanalizácie
 • vybudovanie ČOV
 • dobudovanie vodovodu
 • protipovodňové opatrenia
 • rekonštrukcia a dostavba miestnych komunikácií
 • zlepšenie dopravných spojov
 • vyriešenie štúdie stredu obce

Problém č.8: ŽP (2 b)

 • čistota obce a okolia
 • pitná voda
 • ničenie verejných priestranstiev
 • čierne skládky odpadu
 • celková ochrana ŽP

Problém č.9: KULTÚRA (2 b)

 • potreba rozvoja kultúry a športu
 • viac spoločenských a kultúrnych podujatí
 • športové akcie

Problém č.10: SVET INFORMÁCIÍ (2 b)

 • zavedenie internetu v obciach
 • pokrytie telekomunikačnou sieťou
 • lepšia informovanosť obyvateľov
 
Video:
 
 
Fotogaléria:::
 
 
<< späť

NAJ.sk