Správa z pracovného stretnutia
so zastúpením jednotlivcov všetkých možných aktérov
územia levočského okresu

Pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.10.2007 v Kongresovej sále Divadla Tatra v Levoči, sa okrem organizátorov zúčastnilo celkom 77 ľudí. Začalo privítaním zúčastnených hlavnou organizátorkou pani riaditeľkou CPK Levoča Ing. Andreou Hradiskou, a následne úvodným slovom pána primátora mesta Levoča Ing. Miroslava Vilkovského. Pred začiatkom naplánovanej práce boli ešte prítomní oboznámení s výsledkami I. etapy projektu ( Audit zdrojov okresu Levoča) a s výstupmi predošlých stretnutí.

Cieľovými skupinami zasadnutia boli školy, zastupitelia samospráv, podnikatelia v cestovnom ruchu, mimovládne organizácie, živnostníci a miestni aktivisti, ktorí majú záujem sa spolupodieľať na regionálnom rozvoji.

Predošlé stretnutia boli orientované na identifikáciu problémov územia a určenie ich priority riešenia. Tento krok bol úspešne zvládnutý a keďže sa urobil prienik problémov, predpokladom je, že sú v nich odzrkadlené potreby obyvateľov levočského okresu. Po tomto postupe je však veľmi dôležité stanoviť to, ako sa budú čo najracionálnejšie a najefektívnejšie uvedené nedostatky riešiť. Ide o dôležitú vstupnú činnosť pre spracovanie takej stratégie, ktorá nebude len „odloženým teoretickým dokumentom“. Hoci mnohí ľudia ešte nechápu význam a spôsob ich účasti na riadení rozvoja regiónu, je nesporné, že aj vyspelé ekonomiky majú zaužívané takéto postupy. Ide o to, aby sa plánovanie, riadenie, organizovanie, rozhodovanie, monitoring a kontrola realizovali nie zhora nadol, ale práve naopak zdola nahor.

Čo to pre bežného človeka znamená?

Znamená to, že všetci aktéri v území vyjadria svoje potreby, pocity, či návrhy na zlepšenie súčasného stavu, aby ich aktivita nespočívala len v pasívnom informovaní sa a hodnotení rozhodnutí. Znamená to, že každý svojim malým pričinením spolupracuje pri tvorbe strategických dokumentov, aby sa tie potom mohli reálne uskutočniť a priniesť so sebou želateľné účinky.

Výsledkom by malo byť efektívnejšie využívanie vnútorných zdrojov, čo vedie k endogénnemu rozvoju a tým zvýšenej kvalite života občanov.

A presne to sa očakávalo už od spomínaného vysoko pracovne nasadeného stretnutia!

Našou snahou bolo zapojiť ľudí do procesu plánovania. Brainwritingovou metódou sme u zúčastnených zisťovali, ako by riešili tie – ktoré problémy. Uplatnenie tejto metódy bolo zrealizované takým spôsobom, že pri 15 stoloch sa urobili zmiešané skupinky v zastúpení prítomných z rôznych oblastí, aby pohľad na problémy bol rôzny. Každý člen skupiny obdržal papier s identifikovanými problémami z predošlých stretnutí a každý z nich mal behom piatich minút napísať 3 návrhy na riešenie problému. Po piatich minútach sa papiere posunuli v rámci pracovného stola susedovi, až kým sa pritom nevystriedali všetci, čo znamená že každý napísal návrhov 3 x počet sediacich pri stole (5). Každý stôl riešil iný problém a vygeneroval pritom 75 riešení jedného konkrétneho problému s nadefinovaným podproblémom.

Týmto spôsobom sa získava laický pohľad na vec, ktorý je obrazom predstáv miestnej populácie. Niežeby experti nevedeli navrhnúť, ako veci riešiť, ale aj k ich návrhom musia v prvom rade vedieť aké sú potreby, predstavy, túžby, myslenie obyvateľov a ako vnímajú celkový stav. Aj z výsledkov daného stretnutia vyplýva, že prítomní celkom neodhadli to, čo sa od nich očakávalo. Viaceré návrhy sú skôr opäť len kritizovaním stavu a konštatovaním už identifikovaných problémov na predošlých stretnutiach. Budú aj napriek tomu vhodným spôsobom niektoré návrhy zakomponované do akčného plánu pripravovanej stratégie.

Ďalšie body programu boli:

=> Súčasťou stretnutia bolo identifikovať aj názory na to, čo k stanoveným návrhom potrebujeme a aké sú naopak prekážky riešenia.

=> Ďalším bodom programu bola názorná ukážka možností použitia financií tak, aby sa v čo najväčšej miere zhodnotili pre rozvoj regiónu a nato každý účastník k stanovenej sume stanovil hodnotu, ktorú by z uvedenej sumy bol ochotný prispieť a tiež účel na čo by použil peniaze. Cieľom bolo zistiť možnú mieru spolufinancovania, tá vyšla na 25 %, čo nás aj milo prekvapilo.

Keďže stretnutie bolo celodenné, pracovný obed bol zorganizovaný v kongresových priestoroch, kde sa akcia konala .

=> Poobede sme sa opäť brainwritingovou metódou snažili u ľudí zistiť aký názov miestnej akčnej skupiny (MAS) by sa im páčil. Pre identifikáciu jej členov sa ďalej vypísali identifikačné karty, s možnosťou označenia , akým členom a či vôbec by prítomní chceli byť.

V závere by sme sa radi ešte raz poďakovali všetkým, ktorí obetovali svoj čas verejno-prospešnej činnosti a začali tak nezištne spolupracovať na riadení rozvoja regiónu. Dúfame, že začínajúca spolupráca a partnerstvo, ktoré tu vzniká sa rozrastie a nadobudne tzv. rozvinutú formu.

Spracoval: Ing. Katarína Pjatáková, regionálny expert CPK Levoča

 
Video:
 
 
Fotogaléria:
 
 
<< späť

NAJ.sk