Správa CPK Levoča z pracovného stretnutia
so starostami a primátormi územia okresu Levoča

(Zasadačka MÚ Levoča, 18.1.2008)
Dňa 18.1.2007 sa uskutočnilo prvé tohtoročné stretnutie organizované neziskovou inštitúciou CPK Levoča. Na zasadnutie boli tento krát pozvaní primátori, starostovia a starostky obcí, s ktorými bola presne pred rokom uzavretá dohoda o vytvorení našej miestnej akčnej skupiny (MAS) a absolvovaní celého potrebného procesu.

Keďže prípravná fáza s vypracovaním potrebných strategických dokumentov bola rokom 2007 uzatvorená, bolo potrebné sa opäť stretnúť, aby hlavní zastupitelia našich samospráv jednohlasne deklarovali súhlas so zapojením sa do výberu MAS v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 a uchádzali sa tak o finančné prostriedky na realizáciu našej rozvojovej stratégie a chod miestnej akčnej skupiny z osi 4 – Leader.

Cieľom stretnutia bolo tiež určiť si základné rámce spolupráce, odhaliť možnosti financovania rozvojových aktivít, informovať o vypracovávaných PHSR obcí, ako aj podať novinky o poslednom školení pre členov MAS, ktoré absolvovali naši experti. V rámci programu sa viedla otvorená diskusia, kde sa každý mohol vyjadriť k problematike MAS, realizácii stratégie i iným pálčivým otázkam. Následne bolo účastníkom umožnené vymeniť si svoje poznatky a skúsenosti s riešením rôznych obecných problémov, pričom dostali zopár dobrých návrhov na spoločné riešenie tej ktorej situácie. Zúčastnení sa uzniesli aj na názve MAS, o ktorom je krátka informácia podaná v záložke Miestna akčná skupina okresu Levoča tejto webovej stránky.

„Spolu dokážeme viac“.............., poznamenal nie jeden starosta a v tomto duchu sa aj všetci prítomní rozišli.

Záverom možno konštatovať, že súhlasné stanovisko všetkých obcí k vytvoreniu MAS teší pracovníkov CPK Levoča, ktorí sa venujú koordinácii a riadení potrebných etáp.

Spracoval: Ing. Katarína Pjatáková, regionálny expert CPK Levoča

 
Video: (zdroj: www.tvlevoca.sk)
 
 
<< späť

NAJ.sk