Správa z pracovného stretnutia
so starostami, primátormi a poslancami
obcí levočského okresu zo dňa 13.9.2007

Dňa 13.9.2007 sa v budove Mestského úradu Levoča uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktoré boli pozvaní všetci starostovia, primátori, ako aj poslanci okresu Levoča. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť túto skupinu ľudí so strategickými dokumentmi programovacieho obdobia 2007 – 2013.

Ciele, priority a možnosti financovania uvedené v NSRR boli zhrnuté do vecnej skrátenej podoby a bolo vysvetlené ako boli vytypované póly rastu. Podstata návrhu dokumentu Národný strategický program rozvoja vidieka 2007 – 2013 a Regionálny operačný program bola taktiež stručne objasnená. Následným bodom programu bolo oboznámenie so základnými podmienkami pre výber MAS (miestna akčná skupina) v rámci Osi 4 Leader Národného strategického programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 a pripravenosti nášho územia na čerpanie prostriedkov EÚ.

Po krátkej prestávke nasledovala pracovná časť, v rámci ktorej bola uskutočnená problémová analýza. Tak ako u všetkých predošlých skupín si sami jednotlivci určili nosné problémy územia a stanovili, ktoré by bolo potrebné prioritne riešiť.

Najväčším problémom v území sú podľa tejto pracovnej skupiny pracovné príležitosti, nízka aktivita obyvateľov a pozemková politika. Ďalšie vytypované oblasti sú uvedené v nižšie spracovanej časti „Poradie identifikovaných problémov v regióne Levoča podľa priority“.

Záverečnú etapu stretnutia tvorila voľná diskusia k problematike štrukturálnych fondov a metódy Leader ako aj informácia a názorná ukážka Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, ktorý musia obce mať vypracovaný podľa zákona č. 503/2001 o podpore regionálneho rozvoja.

Spracoval: Ing. Katarína Pjatáková, regionálny expert CPK Levoča

 

PORADIE IDENTIFIKOVANÝCH PROBLÉMOV
V REGIÓNE LEVOČA PODĽA PRIORITY

Problém č.1: Pracovné príležitosti ( 9 b)

 • málo pracovných príležitostí
 • neexistencia väčších zamestnávateľov

Problém č.2: Aktivita obyvateľov ( 8 b)

 • účasť obyvateľov najmä mladých na spolupráci v obci
 • ťažká spolupráca so spoluobčanmi – ich neaktivita
 • nezáujem občanov o dianie v obci
 • aktivita občanov
 • zvýšenie spoluúčasti obyvateľov na riešení obecných problémov

Problém č.3: Pozemková politika – územný plán ( 6 b)

 • súkromné pozemky, nemožnosť zoceliť ich v súlade s územným plánom
 • vysporiadanie pozemkov
 • územný plán

Problém č.4: Demografia ( 6 b)

 • úbytok obyvateľov
 • starnutie populácie

Problém č.5: Infraštruktúra ( 5 b)

 • technická infraštruktúra
 • kanalizácia
 • miestne komunikácie
 • oprava štátnej cesty
 • nevyhnutná diaľnica
 • vybudovanie športovísk potrebných pre rozvoj cestovného ruchu

Problém č.6: Sociálne problémy ( 4 b)

 • neprispôsobiví spoluobčania
 • výskyt a bývanie neprispôsobivých skupín ľudí v turisticky zaujímavých oblastiach

Problém č.7: Životné prostredie ( 7 b)

 • životné prostredie
 • udržiavanie čistoty v obci
 • neporiadok okolo cesty neporiadok okolo cesty
 • životné prostredie, poľnohospodárstvo a lesy
 • protipovodňové opatrenia ( regulácia potokov)

Problém č.8: Zveľaďovanie majetku obcí ( 2 b)

 • stav budov vo vlastníctve obce, hlavne historické budovy
 • priestory pre obecný úrad
 • cintorín
 • havarijný stav strechy na novej škole
 • kultúrne domy
 • klubovne pre deti a mládež
 • športové a detské ihriská

Problém č.9: Doprava ( 1 b)

 • autobusové spojenia

Problém č.10: Financie ( 0 b)

 • chýbajúce finančné prostriedky
 
Video:
 
 
Fotogaléria:::
 
 
<< späť

NAJ.sk