Správa z vianočného pracovného stretnutia samospráv

Dňa 23.12.2009 sa členské samosprávy MAS LEV, o.z. zúčastnili na predvianočnom pracovnom stretnutí, kde sme prejednávali rôzne body programu, aby sme stihli ešte v starom roku 2009 doriešiť potrebné záležitosti k fungovaniu partnerstva a kancelárie MAS.

Plán jednania bol zameraný na tieto otázky:
 
  1. Podmienky pre získanie zálohy na Chod MAS – požiadavka zabezpečenia záruky zo strany CPK Levoča a MR Spišský hrad Podbranisko
  2. Čerpanie finančných prostriedkov cez opatrenie ISRÚ „Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu B“
  3. Diskusia k návrhom na ošetrenie hypotetickej možnosti obce/mesta vystúpiť z členstva MAS LEV, o. z. – odporúčanie zástupcov MP SR
  4. Ostatné informácie a diskusia

V rámci bodu 1 poskytla Ing. Andrea Hradiská ako predseda MAS LEV, o.z. informáciu o možnosti získania zálohy pre kanceláriu MAS. Popísala nielen systém a podmienky pre jej získanie, ale aj spôsob zúčtovania a následne predpokladané časové nároky na jej reálne poskytnutie zo strany MP SR. Vysvetlila kritériá a obrátila pozornosť na to, že existuje viacero možností na splnenie požiadaviek pre získanie zálohy a to využiť bankovú záruku, prípadne záruku dvoch právnických osôb, aby bola záloha poukázaná na účet MAS. Je to totiž povinná súčasť žiadosti o zálohovú platbu. Problémom sa zdalo byť, že je potrebné zabezpečiť ručenie, ktoré môžu po zvážení viacerých hľadísk v našom prípade uskutočniť CPK Levoča a MR Podbranisko. Otázkou bolo, či zakladajúci členovia týchto PO odsúhlasia ručenie, avšak sa ukázalo po rozobraní všetkých prípadných alternatív, že s tým nebudú ťažkosti. Podaná bola aj informácia získaná od notárky a ministerstva o náležitostiach a postupe pri vybavovaní ručenia.

V rámci diskusie bola opäť vysvetlená právna forma CPK a Ing. A. Hradiská ešte raz porovnala systém zálohovania s využitím systému refundácie.

Poukázala na nie celkom výhodný výber pre refundáciu vzhľadom k nutnosti zobrať bankovú pôžičku, či pôžičku od obcí a tiež k vzniku veľkých časových sklzov, zároveň dostatočne zdôvodnila potrebu zálohy pre kanceláriu MAS a doloženia ručenia organizáciami CPK a Mikroregiónu.

Prítomní preto s pripomienkou úpravy zmluvy na ošetrenie nečlenov MR Podbranisko proti prípadným rizikám schválili ručenie spomínanými inštitúciami a odsúhlasili žiadosť o zálohu z MPSR. Pritom obce odsúhlasili aj internú dohodu medzi nimi a mikroregiónom, v rámci ktorej každá obec z MAS bude rovnomerne podľa počtu obyvateľov ručiť istou sumou v prípade vzniku nepredvídaných udalostí.

K otázkam financovania ešte predsedkyňa MAS LEV, o.z. informovala o schválení príspevku pre MAS cez rozpočet PSK, avšak poznamenala, že jeho účel použitia zatiaľ nie je známy od orgánov PSK. Odporúčala úradu PSK, aby neoprávnené výdavky MAS boli typu odmeny pre členov revíznej komisie, či ďalších komisií, ktoré budú aktívne prispievať k chodu MAS a tiež na ďalšie neoprávnené položky (poistenie, nepredvídané N, a pod.)

K tomuto bodu sa ešte prejednala otázka školení a finančného riadenia chodu MAS. Prítomní boli informovaní o finančných podmienkach a možnostiach využitia odborných školení pracovníkmi MP SR, PPA pre implementáciu projektov osi 3 a 4.
Účastníci však navrhli využiť školenia realizované prostredníctvom Ing. A. Hradiskej k rôznym otázkam prípravy a realizácie projektov, ich finančnému riadeniu, ako odborníčky, ktorá tiež úzko komunikuje s kompetentnými orgánmi PPA a MP SR..
K danému bodu bola vedená bohatá diskusia takmer všetkými prítomnými, načo sa bod 1 uzavrel návrhom podpredsedu MAS LEV, o.z. Bc. Petrom Pitoňákom, aby sa v takejto zostave konali pracovné sedenia členov MAS častejšie, čo by malo eliminovať prípadné nedorozumenia v združení.

Ďalším bodom programu bolo opatrenie ISRÚ „Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu B“, v rámci ktorého bolo potrebné vyjasniť oprávnenosť konečného žiadateľa. Podľa zisťovaní kancelárie MAS v území existuje jedno združenie, ktoré by mohlo z hľadiska oprávnenosti žiadať. Ostatné by museli prejsť malou zmenou v členskej základni. Toto marketingové opatrenie bude však určené pre viaceré subjekty, ktoré po prijatí potrebných opatrení budú môcť žiadať o NFP.

V tejto diskusii sa tiež prejednali otázky rozšírenia členskej základne CPK Levoča, ktoré vzhľadom k svojmu širokému záberu aktivít sa dávnejšie chcelo rozšíriť. Keďže na stretnutí bol aj primátor mesta Levoča a mesto je jedným zo zakladateľov CPK, tento fakt bol diskutovaný a nebol zamietnutý, skôr podporený aj z jeho strany. Zmena členskej základne MR s ohľadom na oprávnenosť žiadateľa v spomínanom opatrení nie je v tomto prípade reálna, pretože by museli prijať minimálne 18 podnikateľov v CR do svojich radov, čo je vysoké číslo vo vzťahu k počtu podnikateľov, ktorí by o to mali záujem.

Po diskusii k bodu 2 sa prejednal bod tretí, čo bolo naliehavé, keďže NFP bol schválený pre územie MAS, ktoré je tvorené 31 obcami. Avšak niektoré obce by pravdepodobne po vyčerpaní prostriedkov na projekty mohli chcieť vystúpiť zo združenia, čo by bolo nespravodlivé voči ostatným obciam, pretože by mohla byť narušená územná celistvosť i členské poplatky by sa zvýšili, čo by narušilo princípy solidarity, partnerstva. Neboli by tiež naplnené monitorovacie indikátory a z toho dôvodu, hoc to žiadne usmernenia MP SR a PPA nezakazujú by nebolo vhodné, aby počas obdobia implementácie stratégie niektoré z obcí vystúpili. Zúčastnení sa preto zhodli, že to treba ošetriť buď zmluvne alebo to zakomponovať do internej smernice MAS, že počas doby realizácie ISRÚ našej MAS nebude možné z partnerstva vystúpiť.

Záverom sa výstup stretnutia zhrnul do zadefinovania dohodnutých rámcov a už len v krátkosti sa rozdiskutovali ďalšie možnosti spolupráce medzi CPK, MR Podbranisko, MASkou i ďalšími inštitúciami v území. Predsedom MR Podbranisko O. Hovančíkom bol ešte navrhnutý aktívnejší systém komunikácie medzi uvedenými združeniami.

S prianím pokojných sviatkov a úspešného Nového roku 2010 sme sa rozišli a ukončili stretnutie.

Ing. Katarína Pjatáková
manažér MAS LEV, o.z.
 

 
Fotogaléria:
 
 
<< späť

NAJ.sk